All Title Author
Keywords Abstract


Sa l k Hizmetlerinin Finansman Modelleri: Sosyal Sa l k Sigortas n n Türkiye’de Geli imi

Keywords: Sa l k hizmetleri finansman , sa l kta finansman modelleri , sosyal sa l k sigortas , sa l k reformlar , Türkiye'de sosyal sa l k sigortas , Financing health care services , health care financing models , social health insurance , health care reforms , social health insurance in Turkey

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Türk e zeti Sa l k hizmetlerinin finansman ve sa l k harcamalar n n ülkelerin ekonomik geli mi lik düzeyinden ald pay her ülkede tart lmakta ve sa l k politikalar n belirleyenlerin gündemlerindeki en nemli konular aras nda yer almaktad r. Hangi finansman ve sunum y ntemini benimserse benimsesin temel ama , her ülkede sa l k hizmetlerinin kabul edilebilir bir kalite ve eri im düzeyinde hakkaniyetli ve verimli bir ekilde sunumu olmal d r. Türkiye'de de sa l k hizmetlerinin sunum ve finansman ile ili kili düzenlemeler zellikle 2003 y l ndan sonra "Sa l kta D nü üm" program ile birlikte ivme kazanm ve hizmetlerin hem sunumunda hem de finansman nda radikal de i iklikler ger ekle mi tir. Bu makalenin amac Türkiye'de sa l k hizmetlerinin finansman nda a rl kl olarak kullan lan y ntem olan sosyal sigorta modelim teorik boyutlar ile ortaya koymak olarak belirlenmi tir. Bu ama la ilk olarak sa l k hizmetlerinin finansman n-da kullan lan y ntemler e itli boyutlar ile ele al nm daha sonra sosyal sa l k sigortas n n dünyada ve Türkiye'de geli imi irdelenmi tir. Makalede ayr ca, sosyal sa l k sigortas n n rgütlenmesi ile ilgili temel konular ele al narak Türkiye'deki mevcut uygulamalar de erlendirilmi tir. ngilizce zeti Health are financing and share of health expenditures in the economic wellbeing of countries have long been among the priority topics of policy makers' agendas. Regardless of the selected method of health are provision and financing, the main goal should be to provide health are services with an acceptable q ality, accessibihty, eff ciency and effectiveness. The Turkish health are system has witnessed a radical tra sfor-mation process since the "Health Transformation" program after 2003 and radical changes have been made both in the provision and financing of heath are services. This article aims to present the theoretical aspects of social health insurance adopted as the main financing model of the Turkish health are system. First,different models of health are financing are elaborated in deta l followed by an analys s of the development of social health insurance in Turkey. The article also focused on the organizational issues of social health insurance and presented contemporary issues in the Turkish system.

Full-Text

comments powered by Disqus

Contact Us

service@oalib.com

QQ:3279437679

微信:OALib Journal