All Title Author
Keywords Abstract


Projecte d'integració del catàleg automatitzat de la Biblioteca de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona al catàleg col·lectiu de les biblioteques de la Universitat Politècnica de Catalunya

Keywords: Library management , Library cooperation , Union catalogues , Special libraries , Universitat Politècnica de Catalunya , Escola Superior d'Agricultura de Barcelona. Biblioteca

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Exposició del Projecte d'integració dels registres bibliogràfics del catàleg de la Biblioteca de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB), automatitzat mitjan ant el sistema MicroVTLS, al catàleg col·lectiu de les biblioteques de la Universitat Politècnica de Catalunya (CCUPC) i al catàleg col·lectiu de les universitats de Catalunya (CCUC), automatitzats mitjan ant el sistema VTLS. Es volen integrar els registres automatitzats de dos sistemes diferents, i eliminar de manera automàtica el màxim nombre de registres duplicats possible. S'hi descriuen els objectius, la metodologia, els procediments i els instruments i recursos previstos per a l'execució del Projecte.

Full-Text

comments powered by Disqus