All Title Author
Keywords Abstract


La integració de la dona en els llenguatges documentals : una utopia necessària

Keywords: Thesauri , Semantic relationships , Women , Subject headings lists , Descriptors

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

En aquest article es duu a terme una aproximació al tractament del gènere en els llenguatges documentals associatius. En primer lloc s examinen tres llistes d'encap alaments representatives: la Lista de encabezamientos de materia para las bibliotecas públicas, la Lista de encabezamientos de la Unidad de Coordinación de Bibliotecas del CSIC i els Encabezamientos de materia de la Biblioteca Universitaria (Universidad de Sevilla). Pel que fa als tesaurus, s'han seleccionat l'enciclopèdic Tesauro de la Unesco i l'especialitzat Tesauro ISOC de Psicología del CINDOC. Finalment, s hi presenta el tractament del gènere en dos tesaurus la finalitat principal dels quals és la representació de documents sobre la dona: el català Thesaurus d'història social de la dona i el castellà TesauroThe article offers an approach for treating gender in associative retrieval languages. The instruments selected are the following: firstly, three representative headings lists: the Lista de encabezamientos de materia para las bibliotecas públicas, the Lista de encabezamientos de la Unidad de Coordinación de Bibliotecas del CSIC and the Encabezamientos de materia de la biblioteca universitaria (Universidad de Sevilla). To represent thesauri, the following works were chosen: UNESCO s Tesauro and the specialised thesaurus issued by CINDOC: Tesauro ISOC de Psicología. Finally, the treatment of gender is also described in two thesauri specialising in women: the Catalan Thesaurus d història social de la dona and the Spanish Tesauro Mujer . An analysis of the entries for man/men and woman/women and the relations that appear under these entries make apparent the need to integrate women under equal conditions to men in encyclopaedic languages.

Full-Text

comments powered by Disqus