All Title Author
Keywords Abstract


Twenty-five years of library automation in Catalonia

Keywords: Library automation , Integrated library management systems , History , Catalonia

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

L article presenta la història de l automatització de les biblioteques a Catalunya. S hi fa un repàs que va des de les primeres biblioteques automatitzades fins a l actualitat. S hi examina també l evolució de les tendències en aquest àmbit i com s han aplicat en l entorn català. S hi exposen les característiques dels primers passos de l automatització i dels primers programes a mida (in house) creats a Catalunya al final de la dècada de 1970 i al principi de la dècada de 1980, s hi analitza l evolució cap a usos dels sistemes anomenats de claus en mà i, finalment, s hi explica com el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) ha dut a terme el concurs públic per a la compra d un sistema automatitzat conjunt per a les principals biblioteques de Catalunya. Alhora també s exposen les diferents etapes per què ha passat l automatització de les biblioteques a Catalunya, es mencionen els principals trets de cada moment des del punt de vista del servei i es relacionen amb les fases de la informatització.El artículo presenta la historia de la automatización de las bibliotecas en Catalu a. Haciendo un repaso de las primeras bibliotecas automatizadas hasta la actualidad, se examinan también la evolución de las tendencias en este ámbito y como se han aplicado en el entorno catalán. Se exponen las características de los primeros pasos de la automatización y de los primeros programas in housecreados en Catalu a a finales de los a os 70, principios de los 80, se analiza la evolución hacia el usos de los sistemas llamados de llave en mano, y, finalmente, se explica como el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) ha realizado el concurso público para la compra de un sistema automatizado conjunto para las principales bibliotecas de Catalu a. Al mismo tiempo que se exponen las diferentes etapas por las que ha pasado la automatización de las bibliotecas en Catalu a, se mencionan los principales rasgos de cada momento desde el punto de vista de servicio y se relacionan estos con las fases de la informatización.This article presents the history of library automation in Catalonia from its beginnings to the present, describing the evolution of trends in this field and their application in this autonomous community. It considers the challenge faced by institutions in deciding what software to use for library automation, from the first in-house library automation systems in the 1980s to the turnkey packages that are currently used. It then discusses the setting up of the Union Catalogue of the Universities of Catalonia (CCUC). Finally,

Full-Text

comments powered by Disqus