All Title Author
Keywords Abstract


El sistema de gestió de biblioteques Koha

Keywords: Integrated library management systems , Free software

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Es presenten les funcionalitats bàsiques del sistema de gestió de biblioteques Koha. Se'n descriuen sumàriament les funcionalitats i l'estructura del sistema intern de treball, i es presenta l'OPAC dels usuaris.Se presentan las funcionalidades básicas del sistema de gestión de bibliotecas Koha. Se describen sumariamente las funcionalidades y la estructura del sistema interno de trabajo, y se presenta el OPAC de los usuarios.The basic functionality of the Koha library management system is presented. The functionality and structure of the system are briefly described, with a discussion of the user OPAC.

Full-Text

comments powered by Disqus