All Title Author
Keywords Abstract


Sains perubatan naturalistik melayu: Satu kajian awal

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Penelitian ini merupakan satu usaha untuk memaparkan tentang kewujudan pengetahuan orang Melayu yang mendalam dalam menghadapi fenomena sakit-demam atau keuzuran. terdapat dua bentuk perubatan yang digunakan oleh orang Melayu iaitu secara personalistik dan naturalistik. Malangnya perubatan personalistik sering diketengahkan sebagai satu-satunya kaedah perubatan yang sering di amalkan oleh orang Melayu. Sebaliknya tidak ramai yang mengetahui atau memahami bahawa perubatan Melayu juga telah maju dalam kaedah rawatan naturalistiknya. Perubatan naturalistik ini telah diakui oleh ramai ahli sains dan telah dibuktikan kemujarabannya melalui beberapa kajian yang telah dijalankan. Pada masa kini kaedah perubatan ini sedang berkembang dengan pesatnya sama ada melalui usaha penyelidikan terkini atau usaha pengkomersilannya secara besar-besaran.

Full-Text

comments powered by Disqus