All Title Author
Keywords Abstract


Les primeres col·leccions bilingües dels clàssics grecs i llatins a Europa i la primera a Catalunya: la colecció de la Fundació Bernat Methe = The first bilingual collections of Greek and Latin classics in Europe and the first in Catalonia: the Fundació Bernat Metge collection

Keywords: clàssics llatins i grecs en traducció , col·leccions bilingües , Loeb Classical Library , Associació Budé , Fundació Bernat Metge , translation of Greek and Latin classics , bilingual collection , Loeb Classical Library , Association Budé , Bernat Metge Foundation.

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

La traducció dels clàssics llatins i grecs a diverses llengües europees per a la publicació en col·leccions bilingües es produí de manera simultània i justament en el període d'entreguerres. No és casualitat: al final del segle XIX s'havia iniciat a Alemanya una nova època pel que fa a la filologia clàssica i a la crítica textual, alhora que les traduccions comen aven a ser valorades dins del sistema literari de la llengua d'arribada. En acabar la I Guerra Mundial, la Loeb Classical Library a Anglaterra, la col·lecció de l'Associació Budé a Fran a i la col·lecció de la Fundació Bernat Metge a Catalunya publiquen autors clàssics, comparteixen els orígens, alguns objectius, tenen moltes similituds però també grans diferències. En aquest article s'analitza l'origen de cadascuna i s'estudia amb més detall el cas català: la col·lecció de la Fundació Bernat Metge s'inclou dins d'un moviment classicista que va recórrer tot Europa les dues primeres dècades del segle XX. The translation of Greek and Latin classics into several European languages for publication in bilingual collections occurred simultaneously in the period between the two world wars. This was not by chance: at the end of the nineteenth century a new era had begun in Germany in terms of classical philology and textual criticism. Moreover, translations began to be valued in the literary systems of the respective target languages. At the end of World War I, the Loeb Classical Library in England, the collection of the Association Budé in France, and the collection of the Bernat Metge Foundation in Catalonia had common origins. Some of their goals share many similarities, but there are also differences between them. This article analyzes the origin of each collection and examines in detail the Catalan case: the collection of the Bernat Metge Foundation formed part of a classicist movement that swept across Europe in the first two decades of the twentieth century, but which did not include the rest of Spain.

Full-Text

comments powered by Disqus