All Title Author
Keywords Abstract


Частновладельческий город в России в начале XVIII века (на примере города Почепа)

DOI: 10.2478/v10068-008-0001-y

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Niniejszy artyku po wi cony jest niezwykle rzadkiemu zjawisku, jakim by o istnienie prywatnego miasta w Rosji na pocz tku XVIII wieku. W tamtym okresie, kiedy w Europie Zachodniej ten w a nie typ zak adania mniejszych i wi kszych rozmiarów osad odszed ju w przesz o , na terytorium Rosji pozosta o jeszcze kilka prywatnych miast, z których jednym by Poczep, podarowany przez Piotra I swojemu przyjacielowi i wiernemu towarzyszowi broni - Aleksandrowi Mienszykowowi - za sukcesy osi gni te w walkach ze Szwedami oraz ukraińskim hetmanem Iwanem Mazep . Artyku porusza kwesti ewolucji ekonomicznego oraz prawnego statusu miasta, przybli a odbiorcy sprawy zwi zane z walk mieszczan o swoje prawa. W przedmiotowej publikacji jest tak e mowa o próbie za o enia przez Mienszykowa w pobli u Poczepa drugiego miasta o nazwie Aleksandropol. Autor wysuwa tez , i to w a nie nowe miasto mia o w przysz o ci sta si konkurentem dla Sankt Petersburga, ale popadni cie Mienszykowa w nie ask i pó niejsza jego zsy ka udaremni y realizacj tych planów.

Full-Text

comments powered by Disqus